firouzehLoader

سبدگردانی اختصاصی

با توجه به کاهش ارزش ریال، سبدگردان داخلی نزد شرکت سبدگردان فیروزه به شیوه‌ای مدیریت شده است تا ارزش سرمایه اولیه با وجود تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال، بر اساس نرخ بازار آزاد دلار کاهش نیابد. استراتژی سرمایه‌گذاری در سبدگردانی اختصاصی بر اساس ریسک هر سرمایه‌گذار تعیین می‌شود.

۷۳۱%

بازدهی سالانه (متوسط ساده)

۸۹%

بازدهی سالانه (متوسط هندسی)

۴۳۷۸%

بازدهی سالانه (6 سال گذشته)